تلاش فیسبوک برای اطلاع از سطح مالی و اقتصادی کاربران

این الگوریتم با استفاده از پاسخهایی که کاربران فیسبوک به مجموعهای از سوالات میدهند و همچنین عملکرد کاربران، آنها را به سه طبقه اجتماعی ـ اقتصادی کارگر، متوسط و متمول طبقهبندی میکند. این سیستم آنلاین از نرمافزارهای طبقهبندیکننده برای پیشبینی طبقه اجتماعی ـ اقتصادی کاربران خود استفاده میکند. این نرمافزارهای طبقهبندی از الگوهایی که برای استفاده از اطلاعات کلی کاربران (مانند اطلاعات آماری، تملک دستگاههای دیجیتال مورد استفاده مانند تلفن همراه یا رایانه، میزان مصرف اینترنت، اطلاعات مربوط به هزینههای خانگی و موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی افراد) طراحی شدهاند، استفاده میکند.

این اَبَر شبکه اجتماعی، اطلاعاتی متنوع از کاربران خود را در نظر میگیرد تا بتواند در خصوص وضعیت اقتصادی آنها اظهار نظر کند. اطلاعاتی شامل تاریخچه مسافرتها، تعداد وسایل دیجیتال کاربر که قابلیت اتصال به اینترنت را دارد و آخرین مدرک تحصیلی او میشود. البته سوالات مربوط به تعداد وسایل دیجیتال و مدرک تحصیلی از کاربران بین 20 تا 30 سال پرسیده میشود، در حالی که از افراد بالای 30 سال در خصوص مالکیت خانه و شهری که ملک آنها در آن قرار دارد، سوال میشود.

با استفاده از اینگونه اطلاعات، فیسبوک به پرسش مستقیم در خصوص میزان درآمد کابران نیاز ندارد؛ سوالی که ممکن است پرسیدنش به افراد احساسی ناخوشایند بدهد. این سیستم همچنین میتواند اطلاعات مربوط به عملکرد کاربران را از سایر تارنماهای متصل به فیسبوک نیز جمعآوری کند.

فیسبوک معمولا به دلیل تبلیغات هدفمند و گاهی مزاحم خود مورد انتقاد بوده است. بنابراین استفاده از این الگوریتم تازه ثبت شده، نیز خیلی عجیب نیست. برخی کارشناسان میگویند ثبت نوآوری الزاما به معنای استفاده از آن در آینده بسیار نزدیک نخواهد بود و شاید حتی هیچ وقت هم استفاده نشود. نکته دیگر در خصوص این الگوریتم این است که خیلی دقیق نیست و فقط بر اساس اطلاعات گوناگون شرایط اقتصادی کاربر را حدس میزند.

سخنگوی فیسبوک میگوید ما همیشه به دنبال اختراعات و نوآوریهای جدید در زمینه فناوری هستیم که تاکنون استفاده نشدهاند و الزاما نوآوریهایی که ثبت میکنیم نباید به عنوان نشانه مسیر کاری آینده ما تلقی شود.

منبع: IFL Science

مترجم: عسل اخویان طهرانی

منبع دریافت خبر : کلیک جام جم

لینک منبع